Hướng dẫn nhập học – Tuyển sinh- Cao Đẳng Lý Tự Trọng

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

Hướng dẫn nhập học từ xa năm 2021: Tại đây

  • Hướng dẫn nhập học Cao đẳng Liên kết Quốc tế: Tại đây
  • Hướng dẫn nhập học Cao đẳng chất lượng cao TTTN tại Nhật năm 2021: Tại đây
  • Hướng dẫn nhập học Cao đẳng chất lượng cao song hành VINFAST năm  2021: Tại đây
  • Hướng dẫn nhập học Cao đẳng chương trình chất lượng cao năm 2021: Tại đây
  • Hướng dẫn nhập học Bậc cao đẳng chính quy (hệ 2,5 năm) năm 2021:  Tại đây
  • Hướng dẫn nhập học liên thông cao đẳng năm 2021: Tại đây
  • Hướng dẫn nhập học Cao đẳng chính qui hình thức đào tạo từ xa: Tại đây
  • Hướng dẫn nhập học Bậc cao đẳng chính quy (hệ 4 năm) năm 2021:  Tại đây
  • Hướng dẫn nhập học Trung cấp chính quy năm 2021: Tại đây